pzlelblag.pl

Pismo przewodnie Portalu na rzecz Historii i Kultury Łowieckiej

§2. Cel Portalu

  1. Celem Portalu jest promowanie wiedzy historycznej i kulturalnej w zakresie łowiectwa.
  2. Portal ma na celu także organizowanie wykładów, pokazów historycznych i prezentacji związanych z łowiectwem.
  3. Portal promuje kulturę łowiecką, jednak nie zrzesza aktywnych łowców, nie wydaje zezwoleń, ani nie działa w żadnym z tych obszarów. Promowanie kultury i tradycji ma wymiar teoretyczny i naukowy.

§3. Członkowie Portalu

  1. Członkami Portalu mogą być osoby pełnoletnie, które złożą pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy.
  2. Członkowie Portalu mają prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach i imprezach organizowanych przez Portal.
  3. Członkowie Portalu mają prawo do wybierania i być wybierani do władz.
Pismo przewodnie

§4. Władze Portalu

  1. Zebranie Ogólne Członków jest najwyższą władzą Portalu i zwoływane jest co najmniej raz w roku.
  2. Wszyscy członkowie władz Portalu pełnią swoje funkcje społecznie, bez wynagrodzenia.

§6. Postanowienia końcowe

  1. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane przez Zebranie Ogólne Członków.
  2. Regulamin Portalu jest dostępny na stronie internetowej.

Portal na rzecz Historii i Kultury Łowieckiej ma charakter edukacyjny i hobbistyczny. Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa oraz nie jest związana z żadną organizacją łowiecką. · 2021 (c) PHKŁ